Niemieckie Firmy

Regulamin serwisu Niemieckie Firmy

Regulamin z dn. 01.09.2012.

 

1. Wstęp

 

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu Niemieckie Firmy pod adresem internetowym www.niemieckiefirmy.pl oraz wszelkie inne informacje regulacyjne. Aktualna wersja niniejszego dokumentu jest dostępna na wymienionej wcześniej stonie internetowej.

 

2. Definicje

 

NF – niemieckiefirmy.pl jest internetowym serwisem informacyjno-promocyjnym. Pozwala polskim podmiotom gospodarczym zaprezentować się w celu nawiązania współpracy z niemieckojęzycznymi kontrahentami. Dla niemieckojęzycznych podmiotów serwis stanowi źródło informacji o polskich podmiotach gospodarczych.

Operator – Firma Exodia Studio Christian Förster z siedzibą w Szczytnikach 62-865, Krowica Zawodnia 5 – podmiot zarządzający i prowadzący NF.

Klient – osoba prawna, fizyczna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w NF poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza, a następnie wysłała go do Operatora. Z chwilą przesłania formularza osoba względnie jednostka staje się Klientem i oświadcza, że podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz potwierdza, że zapoznała się z niniejszym Regulaminem, akceptuje go i zobowiązuje się go przestrzegać. Wypełniając formularz, Klient wybrał sobie nazwę użytkownika, która służy identyfikacji w przypadku płatności za Usługi.

Użykownik – osoba lub jednostka korzystająca z NF. Klient jest również Użytkownikiem.

Usługi – w ramach NF oferowane są usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. Rodzaj, charakterystyka, sposób zamawiania danej usługi są wyłuszczone na odpowiednich podstronach opisujących usługę. Wspomniane informacje określające usługę są nierozłączną częścią Regulaminu. Usługi mogą ulegać zmianom, Operator może je dowolnie zmieniać, dodawać, usuwać. Usługi są wykupywane na czas określony. Po wykupionym okresie Usługa przestaje być realizowana, wygasa.

Aktywacja Usługi – udostępnienie Klientowi zasobów oferowanych przez daną Usługę w NF.

 

3. Zasady korzystania z NF i świadczenia usług

 

A. Korzystanie z NF, w szczególności z usług czy informacji zamieszczonych w tym serwisie, jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego Regulaminu. Osoby, które nie akceptują treści Regulaminu częściowo lub całkowicie, są proszone o opuszczenie serwisu.

B. Korzystanie z NF odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika. Operator nie gwarantuje niewadliwego i ciągłego dostępu oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

C. NF jest jedynie platformą ogłoszeniową, dlatego nie odpowiada za treść zamieszczanych wpisów. Operator nie sprawdza wiarygodności osób bądź instytucji umieszczających w serwisie ogłoszenia, ani prawdziwości umieszczanych informacji, dlatego tez nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, koszty, wydatki bądź straty powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek korzystania z przedstawionych informacji, opinii i porad umieszczonych w NF.

D. Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub stałego usunięcia rejestracji Klienta i odmowy dostępu do serwisu osobom łamiącym postanowienia niniejszego Regulaminu lub działającym wbrew przepisom prawa.

E. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z NF (np. komunikatów dot. zamieszczenia ogłoszenia) i uznają je za skutecznie doręczone.

F. Użytkownikowi, który usunie wpis bądź zrezygnuje ze świadczonych usług przed zakończeniem okresu ważności Usługi, nie przysługuje zwrot jakichkolwiek wpłaconych kwot. Cesja praw wynikających z Usługi na osoby trzecie jest niedopuszczalna.

G. W NF nie będą umieszczane albo będą kasowane wpisy związane z treściami naruszającymi prawo, rasistowskimi, faszystowskimi, wulgarnymi, propagującymi przemoc, religijnymi, politycznymi, ezoterycznymi, naruszającymi prawa innych osób, pornograficznymi, erotycznymi, niezgodnymi z tematyką NF, niezgodnymi z regulaminem. Wpisy z elementami zakłócającymi korzystanie z NF innym osobom również nie będą zamieszczane. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu bez podania przyczyny. W przypadku, gdy dany wpis powoduje zakłócenia techniczne, Operator może dokonać jego stosownej modyfikacji.

H. Dodając wpis Klient oświadcza, że umieszczone we wpisie informacje są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Klient przyjmuje do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych może skutkować odpowiedzialnością prawną, zwłaszcza w przypadku, gdy wskutek wykorzystania podanych informacji powstaną pośrednie lub bezpośrednie szkody, koszty, wydatki. W przypadku, gdy Klient umieszcza również materiały graficzne (np. logo, zdjęcia) czy wideo, oświadcza tym samym, że posiada odpowiednie prawa do korzystania i rozporządzania tymi materiałami oraz że nie łamie w ten sposób praw własności intelektualnej osób trzecich.

I. Treść wpisu do katalogu firm NF musi być unikalna – nie może to być kopia tekstu figurującego na innej stronie internetowej.

J. Informacje we wpisach nie są ofertą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i nie zobowiązują ogłoszeniodawcy do zawarcia umowy.

 

4. Usługi i płatności

Poszczególne Usługi oferowane w NF i związane z nimi procedury są opisywane na odpowiednich podstronach serwisu, stanowiących integralną część niniejszego Regulaminu.

Za Usługi pobierana jest opłata określana w opisie danej Usługi. Dotyczy to w szczególności wpisów do katalogu firm serwisu NF. Klient ma możliwość dokonania płatności za Usługi w następujący sposób:

  1. Kartą płatniczą (obsługiwana przez system PayPal – nie wymaga posiadania konta PayPal)

  2. Z konta PayPal

  3. Przelew bankowy (na rachunek mBank 84 1140 2004 0000 3802 7413 7531 Exodia Studio Christian Förster)

Na podstronach opisujących poszczególne Usługi umieszczone są odnośniki do stron płatności. Po dokonaniu płatności kartą płatniczą lub PayPal klient otrzymuje od systemu PayPal potwierdzenie dokonania płatności. W przypadku przelewu Klient powinien podać w tytule nazwę usługi, nazwę użytkownika oraz dopisek niemieckiefirmy.pl

Faktura VAT jest wystawiana w ciągu 7 dni po dokonaniu płatności. Klient zgadza się na otrzymanie faktury w postaci elektronicznej na adres mailowy podany przy rejestracji.

Usługa zostanie zrealizowana w terminie określonym na podstronie opisującej daną Usługę, po wpływie na rachunek bankowy należnej i wynikającej z zamówienia kwoty.

O dodaniu wpisu do NF decyduje Operator. W przypadku niezaakceptowania opłaconego wpisu, wniesiona opłata za wpis jest zwracana Klientowi w ciągu 7 dni. W przypadku, gdy powodem braku akceptacji jest niezgodność wpisu względem regulaminu, zwrot nie przysługuje.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich, tj.: banków, poczty, itp.

 

5. Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo

 

W NF umieszczane są linki – aktywne odnośniki – do stron internetowych podmiotów (np. reklamodawców, ogłoszeniodawców itp.) niepowiązanych z Operatorem. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość wspomnianych stron w jakimkolwiek zakresie. Odnośniki nie mogą być traktowane jako zachęta do korzystania ze wspomnianych stron. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone wskutek otwarcia linku lub korzystania ze strony docelowej takiego odnośnika.

Osoby korzystające z serwisu mają możliwość zapamiętania ustawień przy pomocy plików cookies. Używanie tej opcji może doprowadzić do naruszenia prywatności i dostępu do danych umieszczonych w serwisie przez osoby trzecie. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe wskutek korzystania z opisywanej funkcji.

Dokonujący rejestracji wyraża zgodę na wykorzystanie danych teleadresowych zawartych w formularzu do celów świadczenia wybranej Usługi w NF. O ile Użytkownik nie zgłosi zastrzeżenia Operator ma prawo do opublikowania danych Klienta na liście referencyjnej Operatora.

Dokonujący rejestracji wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Operatora swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).

Dokonujący rejestracji wyraża zgodę w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych od Operatora.

Dokonujący rejestracji oświadcza, iż wpis lub reklama nie narusza praw osób trzecich, a wszelkie ewentualne spory na tym tle rozstrzygane będą bez udziału Operatora.

Każdemu Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym, wraz z możliwością ich aktualizacji, zmiany bądź usunięcia.

 

6. Własność intelektualna

Wszystkie treści zamieszczone w NF, również znaki towarowe i firmowe są własnością Operatora. Kopiowanie, powielanie, sprzedaż, dystrybucja, modyfikacja umieszczonych treści, informacji, ofert i wpisów w całości lub w części jest zabroniona bez pisemnej zgody Operatora. Wyjątkiem od powyższego mogą być znaki towarowe i firmowe umieszczane we wpisach firmowych katalogu NF. Takie znaki są własnością odpowiednich podmiotów i zostały zamieszczone w celach informacyjnych.

 

7. Reklamacje

 

Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu NF mogą być reklamowane przez Klienta poprzez przesłanie zgłoszenia na adres [email protected]

Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

 

8. Inne postanowienia

 

Operator dokłada wszelkich starań, aby NF oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednak Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki i zakłócenia spowodowane siłą wyższą, niedozwoloną ingerencją użytkowników, działaniem osób trzecich, szkodliwego oprogramowania albo w przypadku awarii technicznych.

Operator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług, przeprowadzania konserwacji lub gdy wymagają tego względy bezpieczeństwa albo inne niezależne od Operatora czynniki – bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.

 

9. Postanowienia końcowe

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze oraz pytania, dotyczące działania serwisu internetowego niemieckiefirmy.pl prosimy kierować na adres: info@niemieckiefirmy.pl

Operator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez wcześniejszego informowania. Nowy regulamin NF obowiązuje od momentu opublikowania.

 

FirmenAusPolen.de created by Exodia Studio. Copyright 2012 Exodia Studio Christian Foerster.
Skip to toolbar